// our services

We Offer a Wide
Variety of Unity Outsourcing

VR/AR Development

Immerse yourself in captivating virtual and augmented reality experiences with our expert VR/AR development services at Unity Outsourcing.

Game Development

Turn your gaming ideas into reality with our professional game development services, delivered by our skilled team at Unity Outsourcing.

3D Mobile Application

Elevate your mobile applications to the next level with our cutting-edge 3D development expertise at Unity Outsourcing.

Thực tế ảo và thực tế tăng cường đang trở thành xu hướng công nghệ mới của thế giới và ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế đến giải trí và kinh doanh. Zenga Inc, một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đã chủ động nghiên cứu và phát triển các giải pháp thực tế ảo và thực tế tăng cường, với mục tiêu mang lại giá trị tối đa cho khách hàng. Với sự đổi mới liên tục trong sản phẩm và dịch vụ, Zenga Inc đã cho ra đời nhiều sản phẩm ấn tượng, như ứng dụng thực tế ảo trong giáo dục để giúp học sinh hiểu bài học một cách trực quan và sinh động hơn. Ngoài ra, công ty cũng phát triển các ứng dụng thực tế tăng cường trong y tế, giúp bác sĩ thực hiện các phẫu thuật phức tạp một cách chính xác và an toàn hơn. Với sự phát triển của thị trường công nghệ, Zenga Inc đang trở thành một trong những công ty hàng đầu về thực tế ảo và thực tế tăng cường tại Việt Nam. Bằng sự đổi mới và sáng tạo trong sản phẩm và dịch vụ, Zenga Inc đang tiếp tục phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Tóm lại, thực tế ảo và thực tế tăng cường đang là xu hướng công nghệ mới của thế giới và Việt Nam không ngoại lệ. Với nỗ lực và sự đổi mới liên tục trong sản phẩm và dịch vụ, Zenga Inc đang trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

// Drop us a line! We are here to answer your questions 24/7

NEED A CONSULTATION?